Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

Záverečná správa o priebehu verejnej zbierky

000-2016-035806

Žiadateľ- organizátor:

Združenie priateľov Základnej školy internátne pre nevidiacich a slabozrakých v Levoči

Námestie Štefana Kluberta 2

054 01 Levoča

IČO: 31949177

Cieľ zbierky:

Podpora výchovy a vzdelávania postihnutých detí a žiakov

Trvanie zbierky: od 5.12.2016 do 30.11.2017

Čistý výnos zbierky: 1278,- €

Čistý výnos bol zároveň aj hrubý výnos a náklady išli z vlastných prostriedkov združenia

Prehľad použitia čistého výnosu zbierky:

  • Výroba časopisov Naše ráno, Za svetlom a Bodka v černotlači a Braillovom písme 936,50 €
  • Pomôcky do triedy          58,50 €
  • Canisterapia- ubytovanie a strava           283,- €

 Vypracovala: Ing. Dagmar Gembická

osoba zodpovedná za vykonávanie verejnej zbierky

 

 

Predbežná správa o priebehu verejnej zbierky 000-2016-035806

Žiadateľ- organizátor:

Združenie priateľov Základnej školy internátne pre nevidiacich a slabozrakých v Levoči

Námestie Štefana Kluberta 2

054 01 Levoča

IČO: 31949177

Cieľ zbierky:

Podpora výchovy a vzdelávania postihnutých detí a žiakov

Trvanie zbierky: od 5.12.2016 do 30.11.2017

Predbežná správa: od 5.12.2016 do 31.1.2018

Prehľad vykonávania zbierky a hrubého výnosu

  1. do stacionárnej pokladničky dňa 5.12.2016 v Levoči- hrubý výnos 370,- €
  2. do stacionárnej pokladničky dňa 12.12.2016 v Košiciach- hrubý výnos 118,- €
  3. na osobitný účet SK29 0200 0000 3502 2464 0592 - hrubý výnos 790,- €

 Vypracovala: Ing. Dagmar Gembická- osoba zodpovedná za vykonávanie verejnej zbierky

Realizátor projektu: Združenie priateľov Základnej školy internátnej pre nevidiacich a slabozrakých

Koordinátor projektu: Gabriela Netíková

Cieľ projektu

Cieľom projektu je prezentácia a propagácia výtvarných prác žiakov Spojenej školy internátnej so zrakovým a mentálnym postihnutím, priblíženie sveta našich detí širokej verejnosti. Cieľom je taktiež predaj obrazov spojený so zbierkou. Vyzberané finančné prostriedky budú ďalej použité pre deti našej školy a ich ďalší rozvoj.

Realizácia projektu

Výstava bude zahájená vernisážou a krátkym programom, ktorý si pripravia žiaci našej školy. Vernisáž bude v priestoroch kaviarne Elara v Spišskej Novej Vsi dňa 18.3.2018 o 16.00 hod. Obrazy budú vystavené počas celého mesiaca, kde budú mať ľudia možnosť si vystavené obrazy zakúpiť.

Za výraznej podpory majiteľa kaviarne pána M. Heldáka sa budeme snažiť náklady na vernisáž zminimalizovať. Pán Heldák nám poskytol priestory bezplatne a taktiež nám pomohol spropagovať výstavu v Spišsko-Novoveskom periodiku, ako aj na sociálnej sieti kaviarne Elara.

Radi by sme taktiež prezentovali zručnosti žiakov praktickej školy získané v našej škole. Tí by pod vedením pani učiteľky Hlavajovej a Foltinskej pripravili časť občerstvenia pre hostí vernisáže.

Predpokladané náklady na projekt: 300,- € (materiálové náklady a doprava)

 

Cieľová skupina:

Zrakovo a viacnásobne postihnuté deti od 3 do 15 rokov

Cieľ projektu:

22.-24. Septembra 2017 sme zorganizovali canis víkend pre rodiny s deťmi so zrakovým a viacnásobným postihnutím. Odbornými garantmi boli canisterapeuti z Canis centra K-7psovodi a záchranári SR Dolné Rudiny 1010 01 Žilina. Individuálne canisterapie s handicapovanými deťmi boli veľmi úspešné. Canisterapeutom sa podarilo nadviazať prvotný kontakt detí so psom. Nasledovali terapie ktoré konkrétne pôsobili na rozvoj hrubej a jemnej motoriky, kognitívne procesy a v neposlednom rade na sociálne vzťahy a psychiku. Jednorazové terapie však nestačia zabezpečiť pokrok v hore uvedených oblastiach. Preto sme sa rozhodli, zabezpečiť canisterapiu pre deti so zrakovým a viacnásobným postihnutím aspoň 2krát do mesiaca. Posunúť handicapované deti v jednotlivých oblastiach rozvoj a tým zlepšiť kvalitu ich života pre nich samotných aj ich celým rodinám.

Začiatok projektu: 1.1.2018

Koniec projektu: 31.12.2018

Koordinátor projektu: Mgr. Erika Hrošárová

Predpokladané náklady: 3000,- €

Nákladové položky : Finančná odmena canisterapeutovi a doprava.