Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

Realizátor projektu: Združenie priateľov Základnej školy internátnej pre nevidiacich a slabozrakých

Koordinátor projektu: Gabriela Netíková

Cieľ projektu

Cieľom projektu je prezentácia a propagácia výtvarných prác žiakov Spojenej školy internátnej so zrakovým a mentálnym postihnutím, priblíženie sveta našich detí širokej verejnosti. Cieľom je taktiež predaj obrazov spojený so zbierkou. Vyzberané finančné prostriedky budú ďalej použité pre deti našej školy a ich ďalší rozvoj.

Realizácia projektu

Výstava bude zahájená vernisážou a krátkym programom, ktorý si pripravia žiaci našej školy. Vernisáž bude v priestoroch kaviarne Elara v Spišskej Novej Vsi dňa 18.3.2018 o 16.00 hod. Obrazy budú vystavené počas celého mesiaca, kde budú mať ľudia možnosť si vystavené obrazy zakúpiť.

Za výraznej podpory majiteľa kaviarne pána M. Heldáka sa budeme snažiť náklady na vernisáž zminimalizovať. Pán Heldák nám poskytol priestory bezplatne a taktiež nám pomohol spropagovať výstavu v Spišsko-Novoveskom periodiku, ako aj na sociálnej sieti kaviarne Elara.

Radi by sme taktiež prezentovali zručnosti žiakov praktickej školy získané v našej škole. Tí by pod vedením pani učiteľky Hlavajovej a Foltinskej pripravili časť občerstvenia pre hostí vernisáže.

Predpokladané náklady na projekt: 300,- € (materiálové náklady a doprava)

 

Cieľová skupina:

Zrakovo a viacnásobne postihnuté deti od 3 do 15 rokov

Cieľ projektu:

22.-24. Septembra 2017 sme zorganizovali canis víkend pre rodiny s deťmi so zrakovým a viacnásobným postihnutím. Odbornými garantmi boli canisterapeuti z Canis centra K-7psovodi a záchranári SR Dolné Rudiny 1010 01 Žilina. Individuálne canisterapie s handicapovanými deťmi boli veľmi úspešné. Canisterapeutom sa podarilo nadviazať prvotný kontakt detí so psom. Nasledovali terapie ktoré konkrétne pôsobili na rozvoj hrubej a jemnej motoriky, kognitívne procesy a v neposlednom rade na sociálne vzťahy a psychiku. Jednorazové terapie však nestačia zabezpečiť pokrok v hore uvedených oblastiach. Preto sme sa rozhodli, zabezpečiť canisterapiu pre deti so zrakovým a viacnásobným postihnutím aspoň 2krát do mesiaca. Posunúť handicapované deti v jednotlivých oblastiach rozvoj a tým zlepšiť kvalitu ich života pre nich samotných aj ich celým rodinám.

Začiatok projektu: 1.1.2018

Koniec projektu: 31.12.2018

Koordinátor projektu: Mgr. Erika Hrošárová

Predpokladané náklady: 3000,- €

Nákladové položky : Finančná odmena canisterapeutovi a doprava.