Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

STANOVY  ZDRUŽENIA

 

 1. článok: Základné ustanovenia

 

Názov: Združenie priateľov Základnej školy internátnej pre nevidiacich a slabozrakých          v Levoči, skrátený názov pre písomný styk je ZP ZŠI NS.

Sídlo združenia: Námestie Štefana Kluberta 2, 054 01 Levoča

Právna forma: Občianske združenie podľa zákona č.83/1990 Z.z. o združovaní občanov

 

 

 1. článok: Cieľ a činnosť združenia

                                                

Cieľ: Združenie sa zriaďuje za účelom rozvoja duchovných a fyzických hodnôt postihnutých detí, na podporu ich zdravia a vzdelávania

 

 1. Pri napĺňaní cieľa združenia budú vykonávané najmä tieto činnosti:

 

 1. Podpora pri organizovaní súťaží a iných podujatí pre zrakovo postihnuté deti Slovenska aj z iných krajín, podpora účasti postihnutých detí na rôznych súťažiach, exkurziách výletoch a iných aktivitách.
 2. Podpora činnosti krúžkov, v ktorých pracujú žiaci Spojenej školy internátnej, Námestie Š. Kluberta 2, Levoča.
 3. Organizovanie a financovanie výstav, školení, kurzov, škôl v prírode a pod. pre zrakovo, mentálne či inak postihnuté deti a ich pedagógov, alebo podpora účasti na takýchto aktivitách organizovaná inými subjektami.
 4. Podpora pri zabezpečovaní materiálov a pomôcok nevyhnutných pre vyučovanie a výchovu zrakovo postihnutých žiakov. Materiálna a finančná podpora Spojenej školy internátnej, Nám. Š. Kluberta 2, Levoča pri skvalitňovaní podmienok ubytovania a vyučovania postihnutých žiakov, ako aj pri úprave ostatných priestorov školy.
 5. Sociálna výpomoc zrakovo postihnutých deťom na to odkázaným - sirotám, polosirotám, pomoc v mimoriadnych prípadoch. Poskytovanie poradenstva a odborných konzultácií pre rodičov, pedagógov a iných ľudí, ktorí prichádzajú do styku so zrakovo postihnutými deťmi.
 6. Úzka spolupráca s odborníkmi v oblasti využívania výpočtovej techniky pre vzdelanie zrakovo postihnutých detí. Podpora zavádzania a prevádzky nových metód a techník pri vzdelávaní a výchove zrakovo postihnutých detí.
 7. Nadväzovanie kontaktov a spolupráce so školami podobného typu a zamerania, s poradenskými zariadeniami alebo odbornými inštitúciami na Slovensku i v zahraničí.
 8. Iné činnosti vhodné pre rozvoj žiakov Spojenej školy internátnej, Nám. Š. Kluberta 2, Levoča, napr. podpora návštev kultúrnych podujatí, financovanie činnosti detského spevokolu, podpora sebaobslužných činností a nácviku činností potrebných pre bežný život, podpora projektov zameraných na podporu rozvoja komunikačných, sociálnych, remeselných, čitateľských a umeleckých schopností postihnutých detí.
 9. Činnosti spojené s administratívou, reprezentačnou a propagačnou činnosťou združenia.
 10. Podpora rozvoja kultúrnych a športových aktivít zrakovo postihnutých detí, detí s viacnásobným postihnutím a detí s narušenou komunikačnou schopnosťou.
 11. Vydávanie časopisov a kníh pre zrakovo postihnuté deti.
 12. Združenie prepožičiava svoj účet na rôzne projekty jednotlivých členov združenia, po schválení predsedníctvom, ak ide o činnosť prospešnú pre zrakovo postihnuté deti.
 13. Združenie za zvýhodnených podmienok prenajíma svoj majetok členom združenia, zrakovo postihnutým ľuďom, rodičom a rodinným príslušníkom postihnutých detí.

 

 1. článok: Členstvo

                                                

 1. Členom združenia môžu byť fyzické osoby staršie ako 18 rokov alebo právnické osoby, ktoré súhlasia so stanovami a cieľom združenia.
 2. Členstvo vzniká dňom zaplatenia prvého členského poplatku vo výške 3,- €.
 3. Dokladom členstva je členský preukaz s platnou ročnou známkou.
 4. Zánik členstva:
 • vystúpením - členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení zo združenia predsedníctvu,
 • vylúčením - členstvo zaniká dňom rozhodnutia predsedníctva o vylúčení,
 • nezaplatením členského príspevku do 30.4. bežného roku,
 • úmrtím člena, resp. zánikom právnickej osoby,
 • zánikom združenia.

 

 1. článok: Práva a povinnosti členov

                                                

 1. Člen má právo:
 • podieľať sa na činnosti združenia a bezplatne sa zúčastňovať akcií poriadaných združením,
 • voliť a byť volený do orgánov združenia,
 • obracať sa na orgány združenia s podnetmi a sťažnosťami a žiadať o ich stanovisko,
 • byť informovaný o rozhodnutiach orgánov združenia,
 • využívať hmotný a nehmotný majetok združenia za podmienok schválených predsedníctvom,
 • zúčastňovať sa zasadnutí orgánov združenia a podávať návrhy na zmeny vnútorných poriadkov združenia.
 1. Povinnosti člena:
 • dodržiavať stanovy združenia,
 • plniť uznesenia orgánov združenia,
 • aktívne sa podieľať na činnosti združenia.
 • každoročne zaplatiť členský poplatok vo výške 3,- €.

 

 1. článok: Orgány združenia

 

 1. Orgánmi združenia sú:
 • valné zhromaždenie
 • predsedníctvo
 • štatutárny orgán
 • dozorná rada

 

 1. článok: Valné zhromaždenie

 

 1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom združenia a je tvorené všetkými členmi združenia
 2. Valné zhromaždenie najmä:
 • schvaľuje stanovy združenia, ich zmeny a doplnky,
 • volí a odvoláva členov predsedníctva a dozornej rady,
 • schvaľuje plán činnosti, výročnú správu, rozpočet a správu o hospodárení,
 • rozhoduje o zrušení združenia.
 1. Zasadnutie valného zhromaždenia je raz do roka. Uznesenie je platné, ak ho schváli nadpolovičná väčšina prítomných.

 

 1. článok: Predsedníctvo

 

 1. Je výkonným orgánom združenia a zodpovedá valnému zhromaždeniu.
 2. Riadi činnosť združenia v období medzi zasadnutiami valného zhromaždenia.
 3. Má 5 členov, ktorých funkčné obdobie je 5 rokov.
 4. Schádza sa raz mesačne za prítomnosti nadpolovičnej väčšiny.
 5. Predsedníctvo najmä:
 • volí a odvoláva spomedzi svojich členov predsedu, podpredsedu a tajomníka,
 • riadi a zabezpečuje činnosť združenia,
 • zvoláva a obsahovo pripravuje valné zhromaždenie,
 • vypracúva plán činnosti, správu o činnosti, správu o hospodárení združenia,
 • schvaľuje žiadosti o finančnú podporu akcií, projektov a pod. zo združenia
 • schvaľuje podmienky využívania hmotného a nehmotného majetku združenia,
 • rozhoduje o vylúčení člena združenia,
 • rozhoduje o zrušení združenia, ak sa valné zhromaždenie nezíde do 3 mesiacov, aby rozhodlo o zrušení združenia,
 • ustanovuje likvidátora v prípade likvidácie združenia.
 1. Stretnutí predsedníctva združenia sa môžu zúčastniť členovia dozornej rady, účtovník združenia a riaditeľ Spojenej školy internátnej, Nám. Š. Kluberta 2, Levoča, s  hlasom poradným.

 

 1. článok: Štatutárny orgán

 

 1. Štatutárnym orgánom združenia je predseda a podpredseda, pričom každý z nich samostatne  zastupuje združenie navonok. Predseda združenia zvoláva a riadi zasadnutie predsedníctva, v jeho neprítomnosti túto funkciu preberá podpredseda.
 2. Predseda má právo rozhodnúť o použití financií v sume do 100,- € (slovom Jedensto Eur) v zmysle stanov bez rozhodnutia celého predsedníctva. Na najbližšom zasadnutí predsedníctva o týchto rozhodnutiach informuje.

 

 1. článok: Dozorná rada

 

 1. Dozorná rada je kontrolným orgánom združenia. Členstvo v dozornej rade je nezlučiteľné s členstvom v predsedníctve.
 2. Dozorná rada má 3 členov, ktorí spomedzi seba volia predsedu. Schádza sa najmenej 1-krát ročne. Jej rokovanie zvoláva a riadi predseda. Podnet na rokovanie dozornej rady môže dať ktorýkoľvek člen združenia alebo darca. Dozorná rada je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov.
 3. Dozorná rada najmä:
 • kontroluje hospodárenie združenia a nakladanie s majetkom združenia,
 • upozorňuje predsedníctvo na nedostatky a navrhuje mu riešenia na ich odstránenie,
 • kontroluje dodržiavanie stanov združenia.

 

 1. článok: Hospodárenie združenia

 

 1. Združenie hospodári s hnuteľným i nehnuteľným majetkom.
 2. Zdrojmi majetku sú:
 • členské príspevky členov združenia,
 • dary fyzických alebo právnických osôb a dotácie a granty od právnických osôb z tuzemska i zo zahraničia,
 • výnosy z verejných zbierok, z lotérií a iných podobných hier,
 • výnosy z organizovania kultúrnych vzdelávacích, spoločenských alebo športových akcií
 • dedičstvo
 • dotácie zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu obce alebo zo štátneho fondu
 • výnosy z majetku
 • poukázané % z daní fyzických alebo právnických osôb podľa  § 50 ods. 3 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
 1. Za hospodárenie zodpovedá predsedníctvo.
 2. Združenie vedie účtovníctvo podľa zákona č. 431/2002 Zb.
 3. Využitie prostriedkov združenia:
 • združenie je povinné použiť dary alebo príspevky na konkrétny účel, na ktorý boli poukázané,
 • osoba, ktorej združenie poskytlo prostriedky z rozpočtu, je povinná využiť ich len na účel, na ktorý boli poskytnuté a preukázať to právoplatnými dokladmi,
 • osoba, ktorej združenie poskytlo prostriedky z rozpočtu je povinná predložiť predsedníctvu združenia krátku písomnú správu o využití týchto prostriedkov, ak je to možné doplnenú o fotografie.

 

 1. článok: Zánik združenia

                                                

 1. Združenie zaniká dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením.
 2. Ak zaniká združenie rozpustením, predsedníctvo ustanoví likvidátora.
 3. Pri likvidácii združenia sa najprv uhradia všetky pohľadávky združenia. Majetok sa v prípade likvidácie môže použiť výlučne na všeobecno-prospešné a charitatívne účely.

 

 1. článok: Záverečné ustanovenie

 

Týmto sa rušia stanovy registrované na Ministerstve vnútra SR dňa 25.8.1997 pod číslom VVS/1-900/90-13002-1.